پایگاه فرهنگی مذهبی سیدذاکر tag:http://seyedzaker.ir 2020-10-26T08:19:49+01:00 mihanblog.com ان هذا القرآن یهدی للّتی هی اقوم 2019-05-18T18:32:33+01:00 2019-05-18T18:32:33+01:00 tag:http://seyedzaker.ir/post/200 ایرج تیموری .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} فراز ماندگاری از استاد ابوالعینین شعیشع


فراز ماندگاری از استاد ابوالعینین شعیشع


]]>
دو عشق 2019-04-28T19:51:10+01:00 2019-04-28T19:51:10+01:00 tag:http://seyedzaker.ir/post/199 ایرج تیموری استاد محمد شحات انور و استاد حامد شاکرنژاد

استاد محمد شحات انور و استاد حامد شاکرنژاد

]]>
سرنگونی رژیم آل یهود این همیشه بوده رسم آل علی 2019-04-05T10:41:30+01:00 2019-04-05T10:41:30+01:00 tag:http://seyedzaker.ir/post/198 ایرج تیموری ای که تا همیشه سر به زیر خیبریپشت قلعه ات، شیعه های حیدریتا نماز جمعه در حریم بیت قدسمانده یک خروش یا حسین دیگریبشنو از میان لشگری که آمدستاین صدای ارتش محمد استآمده به جنگ مرحب یهودیانیک علی که سید از دیار مشهد استحزب الله هم الغالبون ای که تا همیشه سر به زیر خیبری
پشت قلعه ات، شیعه های حیدری

تا نماز جمعه در حریم بیت قدس
مانده یک خروش یا حسین دیگری

بشنو از میان لشگری که آمدست
این صدای ارتش محمد است

آمده به جنگ مرحب یهودیان
یک علی که سید از دیار مشهد استحزب الله هم الغالبون
]]>
آری حق با تو بود 2018-09-27T20:06:07+01:00 2018-09-27T20:06:07+01:00 tag:http://seyedzaker.ir/post/197 ایرج تیموری حق با تو بود گر به دلت مهر من نبودیوسف که پایبند زلیخا نمی شود حق با تو بود گر به دلت مهر من نبود

یوسف که پایبند زلیخا نمی شود
]]>
دلم تنگ است 2018-09-27T20:04:27+01:00 2018-09-27T20:04:27+01:00 tag:http://seyedzaker.ir/post/196 ایرج تیموری از من عبور می کنی و دم نمی زنیتنها دلم خوش است که شاید ندیده ای از من عبور می کنی و دم نمی زنی

تنها دلم خوش است که شاید ندیده ای
]]>
من بی مایه که باشم که خریدار تو باشم 2018-09-27T19:29:53+01:00 2018-09-27T19:29:53+01:00 tag:http://seyedzaker.ir/post/195 ایرج تیموری شاید خدای خواست و چشمت مرا گرفتبی قیمت آمدم که خریداریم کنی شاید خدای خواست و چشمت مرا گرفت

بی قیمت آمدم که خریداریم کنی
]]>
دانلود مداحی تو که باشی دلم دیگه نمیلرزه - سید رضا نریمانی 2018-07-10T19:26:43+01:00 2018-07-10T19:26:43+01:00 tag:http://seyedzaker.ir/post/194 ایرج تیموری هیچ وقت از روضه حسین سیر نشدیمدانلود مداحی تو که باشی دلم دیگه نمیلرزهبا نوای سیدرضا نریمانیدانلود با لینک مستقیمسید جواد ذاکر رو هم یاد کنیم با ذکر صلواتپشت سر هم سالگرد ها میان و میرناللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد هیچ وقت از روضه حسین سیر نشدیم

دانلود مداحی تو که باشی دلم دیگه نمیلرزه

با نوای سیدرضا نریمانی


دانلود با لینک مستقیم

سید جواد ذاکر رو هم یاد کنیم با ذکر صلوات

پشت سر هم سالگرد ها میان و میرن

اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد
]]>
مناجات پنجاهم صحیفه سجادیه - سوم رمضان 96 - حاج مهدی رسولی-بسیار زیبا 2018-05-19T19:01:16+01:00 2018-05-19T19:01:16+01:00 tag:http://seyedzaker.ir/post/193 ایرج تیموری دلتون شکست ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نذاریددانلود با لینک مستقیم دلتون شکست ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نذارید


دانلود با لینک مستقیم
]]>
... 2018-05-19T15:51:51+01:00 2018-05-19T15:51:51+01:00 tag:http://seyedzaker.ir/post/192 ایرج تیموری پدر خاک کجایی پسرت خاک نشدمادر آب کجایی پسرت آب نخوردالسلام علی ساکن کربلا پدر خاک کجایی پسرت خاک نشد
مادر آب کجایی پسرت آب نخورد

السلام علی ساکن کربلا
]]>
خرازی بر دلها حکومت می کرد 2017-12-14T11:24:58+01:00 2017-12-14T11:24:58+01:00 tag:http://seyedzaker.ir/post/190 ایرج تیموری «اگر کار برای خداست پس گفتن برای چیست؟ «حسین خرازی «اگر کار برای خداست پس گفتن برای چیست؟ «حسین خرازی]]>
عالم بمیره برا غربت مسلم بن عقیل 2017-08-30T18:12:58+01:00 2017-08-30T18:12:58+01:00 tag:http://seyedzaker.ir/post/189 ایرج تیموری شهادت آقایم مسلم بن عقیل المطیع لله و لرسوله تسلیت باد

شهادت آقایم مسلم بن عقیل المطیع لله و لرسوله تسلیت باد

]]>
مهم نیست اگر چشمانم خیس اند...لبخند می زند دلم وقتی نگاهت میکنم 2017-01-14T21:10:45+01:00 2017-01-14T21:10:45+01:00 tag:http://seyedzaker.ir/post/188 ایرج تیموری حسین خرازی

حسین خرازی
]]>
تو این عالم هر که حسینی شد به مدد امام رضا بود - یا امام رئوف 2016-12-06T20:38:40+01:00 2016-12-06T20:38:40+01:00 tag:http://seyedzaker.ir/post/187 ایرج تیموری ]]> بی نشانی 2016-11-29T22:33:48+01:00 2016-11-29T22:33:48+01:00 tag:http://seyedzaker.ir/post/186 ایرج تیموری بگذر از نام و نشان ای دل که شاه کربلا بر سر کوی حقیقت بی نشانی می خرد بگذر از نام و نشان ای دل که شاه کربلا 
بر سر کوی حقیقت بی نشانی می خرد
]]>
این روزها چقدر به آقا نزدیکیم 2016-10-09T21:38:57+01:00 2016-10-09T21:38:57+01:00 tag:http://seyedzaker.ir/post/185 ایرج تیموری ساکنم بر در میخانه که میخانه از اوستمیخورم باده و پیمانه، که پیمانه از اوستگر به مسجد کشدم شیخ، گر به دیر کشیشچه تفاوت کند، این خانه و آن خانه از اوستسنگ زد عاقل اگر بر دل دیوانه ماچه تفاوت، سنگ از او این دل دیوانه از اوستسوخت پروانه دلی در بر شمعی چه عجبشمع از او محفل از او هستی پروانه از اوست ساکنم بر در میخانه که میخانه از اوست
میخورم باده و پیمانه، که پیمانه از اوست

گر به مسجد کشدم شیخ، گر به دیر کشیش
چه تفاوت کند، این خانه و آن خانه از اوست

سنگ زد عاقل اگر بر دل دیوانه ما
چه تفاوت، سنگ از او این دل دیوانه از اوست

سوخت پروانه دلی در بر شمعی چه عجب
شمع از او محفل از او هستی پروانه از اوست


]]>