ای که تا همیشه سر به زیر خیبری
پشت قلعه ات، شیعه های حیدری

تا نماز جمعه در حریم بیت قدس
مانده یک خروش یا حسین دیگری

بشنو از میان لشگری که آمدست
این صدای ارتش محمد است

آمده به جنگ مرحب یهودیان
یک علی که سید از دیار مشهد استحزب الله هم الغالبون