حق با تو بود گر به دلت مهر من نبود

یوسف که پایبند زلیخا نمی شود