از من عبور می کنی و دم نمی زنی

تنها دلم خوش است که شاید ندیده ای