شاید خدای خواست و چشمت مرا گرفت

بی قیمت آمدم که خریداریم کنی