«اگر کار برای خداست پس گفتن برای چیست؟ «حسین خرازی