بگذر از نام و نشان ای دل که شاه کربلا 
بر سر کوی حقیقت بی نشانی می خرد