ای دل بگیر دامن سلطان اولیا
یعنی حسین بن علی شاه کربلا

رخ پیش از آفتاب نکن عاری از نقاب
ترسم نماز صبح جهانی قضا شود

.......