موضوع: ثامن الحجج علی بن موسی الرضا علیه السلام
مؤلف: ابن بابویه قمی، به قلم محمدتقی اصفهانی